Adatkezelési tájékoztató a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén történő személyes adatok kezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 

Adatkezelő        
Neve: Belügyminisztérium Tudományszervezési Főosztály    
Postacíme: 1903 Budapest, Pf.: 314    
E-mail: titkar@bm-tt.hu
Telefon: +36 (26) 795-911    
Fax: +36 (26) 795-919    
Honlap: www.bm-tt.hu, http://palyazat.bm-tt.hu
Cím: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.     
Adatkezelő neve: dr. Tarczi-Ábrahám Dominika    
E-mail: adatvedelem@bm.gov.hu    

A SZEMÉLYES ADATOK

kezelésének célja 1: A Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén történő regisztrált felhasználók nyilvántartása. 
kezelésének célja 2: A Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén pályázók nyilvántartása
kezelésének célja 3: A Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén üzemelő pályázati rendszer működtetése 
tárolásának időtartama 1: a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás II. Különös része alapján 15 év
forrása: Közvetlenül az érintett

A kezelt személyes adatok - Miért szükséges?
Teljes név - A természetes személy azonosításához szükséges. Kötelező adat.
E-mail cím - A természetes személy azonosításához szükséges. Kötelező adat
Születési hely-, idő - A természetes személy azonosításához szükséges. Kötelező adat.
Anyja neve - A természetes személy azonosításához szükséges. Kötelező adat.   
Személyazonosító okmány száma - A természetes személy azonosításához szükséges. Kötelező adat.
Lakcím - A természetes személy azonosításához szükséges. Kötelező adat.
Telefonszám - A természetes személy eléréséhez szükséges. Kötelező adat.
Munkahely - A pályázati bírálathoz szükséges. Kötelező adat.
Beosztás - A természetes személy azonosításához szükséges. Kötelező adat.
Iskolai végzettség - A pályázati bírálathoz szükséges. Kötelező adat.
TAJ-szám - A pályázati díj kifizetéséhez szükséges. Nem kötelező adat. 
Átutalási bankszámla - A pályázati díj kifizetéséhez szükséges. Nem kötelező adat.
Adószám - A pályázati díj kifizetéséhez szükséges. Nem kötelező adat.

Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. a pont hozzájárulás

A CIMZETTEK

Címzettek megnevezése
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Ügyek Irodája
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 33.
Telefonszám: +36 (1) 432-9108
Közlés célja
adatfeldolgozó, együttműködési megállapodás alapján (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására – meghirdetett pályázati felhívás esetén)

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő és a Címzetteknél megjelölt Adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása során.

Az Adatkezelők csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén illetve a Címzetteknél megjelölt Adatfeldolgozó székhelyén illetve bejegyezett telephelyén tárolja.
Az Adatkezelők megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelők megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Sem az Adatkezelő sem az Adatfeldolgozó NEM TOVÁBBÍTJA a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Sem az Adatkezelő sem az Adatfeldolgozó NEM ALKALMAZ a jelen Tájékoztató szerinti    személyes adatot tekintetében automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

A személyes adatok megadása az Ön döntésén múlik, azonban a fenti adatok hiányában a pályázatának elbírálását nem kezdhetjük meg.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur- lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)

A „személyes adat”:fogalma
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A „címzett” fogalma
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 
Tájékoztatás az érintetti jogokról

AZ ÖN JOGAI a GDPR alapján 

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való  hozzáférést az alábbiak szerint

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)    az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)    a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak az alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

a)    ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b)    ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

c)    ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d)    ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e)    ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f)    ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g)    ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h)    ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)    az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő

(harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

3. A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

4. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postacím:    1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

 


HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításhoz, továbbításhoz

 

A GDPR 6. cikk (1) a) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén történt regisztráció, valamint a benyújtott pályázati anyagommal kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a pályázati eljárás adatkezelőjének.

Emellett hozzájárulok a benyújtott teljes pályázati anyagom sokszorosításához, a fogadó szervezet részére történő továbbításához.

Tudomásul veszem, a Belügyminisztérium Tudományszervezési Főosztály, (T.: +36 26 795 911, e-mail: titkar@bm-tt.hu) adatkezelő munkatársa személyes adataimat a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás II. Különös része alapján 15 évig kezeli. 
Adataim kezeléssel kapcsolatos jogaimat és jogorvoslati lehetőségeimet a GDPR 15-20. cikkek tartalmazzák.

 

Az adatkezeléséről szóló mellékelt tájékoztatót elolvastam és megértettem, az adataim kezeléséhez hozzájárulok*/nem járulok hozzá*


* a megfelelő rész bejelölendő.